Biology

 • (1975) Piotr Lenartowicz SJ Phenotype-Genotype Dichotomy, (PDF) Pontif. Univ.Gregoriana, Rome. [PDF]
 • (1980) Piotr Lenartowicz SJ Pojęcie całości i przyczyny w dziejach embriologii. Opublikowane w pracy zbiorowej pt. Studia z historii filozofii. Księga pamiątkowa z okazji 50-lecia pracy naukowej ks. Pawła Siwka SJ. Pod red. Romana Darowskiego SJ. Wydz. Filozof. Tow. Jezusowego, Kraków 1980, str. 207-244. [PDF]
 • (1984) Piotr Lenartowicz SJ Całościowość procesu życiowego na poziomie molekularnym NAUKA – RELIGIA – DZIEJE II seminarium Interdyscyplinarne w Castel Gandolfo, 6-9 września 1982, pod redakcją J. A. Janika i P. Lenartowicza SJ, Wydział Filozoficzny Towarzystwa Jezusowego, Kraków 1984, pp. 48-71.[PDF]
 • (1992) Piotr Lenartowicz SJ Sens i zakres pojęcia informacji genetycznej. W: Rozprawy i szkice z filozofii i metodologii nauk. Pr. zbior. pod red. J. Sucha i wsp., WNPWN Warszawa, p. 307-319. [PDF]
 • (1992) Piotr Lenartowicz SJ Totipotencjalność – kluczowe pojęcie biologii rozwoju. (PDF) W: materiały VI Seminarium Interdyscyplinarnego „Nauka-Religia-Dzieje”, Castelgandolfo, 6-9 sierpnia 1990, pod red, J. A, Janika, Uniw. Jagiellonski, Kraków, 1992, p. 87-118. [PDF]
 • (1993) Piotr Lenartowicz SJ Fundamental patterns of biochemical integration. Part I. (PDF) Ann. Fac. Philosophicae S. J. Cracoviae, 203-217. [PDF]
 • (1993) Piotr Lenartowicz SJ Molecular codes and signals Opublikowano w: Rocznik Wydziału Filozoficznego Towarzystwa Jezusowego 1991-1992, Kraków 1993, pp. 219-227. [PDF]
 • (1993) Piotr Lenartowicz SJ Rozwój i postęp w świetle empirii biologicznej Opublikowano w: Humanizm Ekologiczny T.2. Kryzys idei postępu _ wymiar ekologiczny, pod redakcją Stanisława Kycia, Politechnika Lubelska, Lublin 1993, pp. 173-187. [PDF]
 • (1995) Piotr Lenartowicz SJ Mitologia programu genetycznego DNA Opublikowano w: ZNAK, r. 35, nr 34, 1995, pp. 881-898. [PDF]
 • (1996) Piotr Lenartowicz SJ Zjawisko biologiczne a pojęcie racjonalności Opublikowano w: Ruch Filozoficzny T. LIII, Nr 2-3, Sekcja Filozofii Życia, 1996, pp. 197-207. [PDF]
 • (1997) Jolanta Koszteyn i Piotr Lenartowicz SJ Biological adaptation: dependence or independence from environment? Forum Philosophicum Fac. Philos. SJ, Cracovia – Kraków, t. 2, p. 71-102. [PDF]
 • (1997) Piotr Lenartowicz SJ Are we fully shaped and determined by our genes? (PDF) W: Genethik, Internationale Mediziner Arbeitsgemeinschaft, 41 Internationales Karwochenseminar, 9-14 April 1997, St. Virgil, Salzburg, p. 67-80. [PDF]
 • (1999) Jolanta KOSZTEYN, Piotr LENARTOWICZ SJ O terminach opisujących przekaz informacji pomiędzy organizmami. Studia Philosophiae Christianae, ATK, 35(1), s. 20-41. [PDF] 
 • (1999) Jolanta Koszteyn i Piotr Lenartowicz SJ. On the descriptive terminology of the information transfer between organisms. Forum Philosophicum. Fac. Philos. SJ, Cracovia, T.4: 165-205. [PDF]
 • (2000) Piotr Lenartowicz SJ and Jolanta Koszteyn. On some problems concerning observation of biological systems. Analecta Husserliana LXVI, 107-119. [with J. Koszteyn] [PDF]
 • (2001) Piotr LENARTOWICZ S.J. and Jolanta KOSZTEYN. Descriptive Foundations of The Metaphysics of Life. In: Proceedings of the Metaphysics for the Third Millennium Conference held on September 5-8, 2000, at the Conference Center, Assumption Institute, Rome. Editorial de la Universidad Téchnica Particular de Loja (Ecuador). Vol. I, pp. 513-518. [PDF]
 • (2003) Jolanta KOSZTEYN. Actio immanens – a fundamental concept of biological investigation. Forum Philosophicum. Fac. Philos. SJ, Cracovia, T 8, pp. 81-120. [PDF]
 • (2004) Jolanta KOSZEYN. Problem pochodzenia dusz ludzkich. Refleksje na temat artykułu Stanislawa Ziemianskiego SJ pt. Jedna czy wiele dusz? Forum Philosophicum. Facultas Philosophica Ignatianum. Cracovia – Kraków, 9: 2004, 93-106. [PDF]
 • (2005) Piotr LENARTOWICZ SJ i Jolanta KOSZTEYN. Wyjściowe przesłanki teorii życia biologicznego. pp. 25-40 [w:] W poszukiwaniu istoty życia. Pod red. G. Bugajak, A. Latawiec, Wyd. UKSW, Warszawa [PDF]
 • (2005) Jolanta KOSZTEYN. Biomolecular perfection and the „common descent”. Forum Philosophicum. Facultas Philosophica Ignatianum. Cracovia – Kraków, 10: 2005, 80-112 [PDF]
 • (2005) Piotr LENARTOWICZ SJ Trzy koncepcje dynamiki biologicznej: Arystotelesowska, neo-darwinowska, inteligentnego projektu. W: Ziemiański St. SJ (red.) Philosophia vitam alere. Ignatianum – WAM, Kraków, s. 267-288. [PDF]
 • (2008) Piotr LENARTOWICZ SJ Pokusa „Inteligentnego Projektu”. W: Janik J. A. (red.) Prace Komisji filozofii nauk przyrodniczych PAU, T. II, PAU, Kraków, s. 15-22. [PDF]
 • (2008) Jolanta KOSZTEYN Życie a orientacja w rzeczywistości przyrodniczej. W: Janusz R. SJ (red.) Towarzystwo Naukowe Księży Jezuitów. Prace 1950-2008. Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna Ignatianum, Wyd. WAM, Kraków, s. 237-252. [PDF]