Papers online

 • (1972) Piotr Lenartowicz SJ O wczesnych stadiach ewolucji człowieka. (Problem rekonstrukcji form człowiekowatych z początków okresu lodowcowego). [PDF]
 • (1975) Piotr Lenartowicz SJ Phenotype-Genotype Dichotomy, Pontif. Univ.Gregoriana, Rome. [PDF]
 • (1980) Piotr Lenartowicz SJ Pojęcie całości i przyczyny w dziejach embriologii. Opublikowane w pracy zbiorowej pt. Studia z historii filozofii. Księga pamiątkowa z okazji 50-lecia pracy naukowej ks. Pawła Siwka SJ. Pod red. Romana Darowskiego SJ. Wydz. Filozof. Tow. Jezusowego, Kraków 1980, str. 207-244. [PDF]
 • (1980) Piotr Lenartowicz SJ Analiza pojęcia wycelowania zewnętrznego. STUDIA PHILOSOPHIAE CHRISTIANAE, T. 16, Z. 2, 1980, pp. 39-54. [PDF]
 • (1984) Piotr Lenartowicz SJ Całościowość procesu życiowego na poziomie molekularnym NAUKA – RELIGIA – DZIEJE II seminarium Interdyscyplinarne w Castel Gandolfo, 6-9 września 1982, pod redakcją J. A. Janika i P. Lenartowicza SJ, Wydział Filozoficzny Towarzystwa Jezusowego, Kraków 1984, pp. 48-71.[PDF]
 • (1986) Piotr Lenartowicz SJ Wiarygodność twierdzeń przyrodniczych (Arystoteles contra Feyerabend) NAUKA  – RELIGIA – DZIEJE III seminarium Interdyscyplinarne w Castel Gandolfo, 6-9 września 1984, pod redakcją J. A. Janika i P. Lenartowicza SJ, Wydział Filozoficzny Towarzystwa Jezusowego, Kraków 1986, pp. 73-100.[PDF]
 • (1990) Piotr LENARTOWICZ SJ Problem rekonstrukcji wczesnych człowiekowatych. W: Janik J. A. i Lenartowicz P. SJ (red.) Nauka – Religia – Dzieje, V Interdyscyplinarne Seminarium w Castel Gandolfo, 8-11 sierpnia 1988, Wydz. Filoz. TJ, Kraków, . pp. 107-130. [PDF]
 • (1992) Piotr Lenartowicz SJ Sens i zakres pojęcia informacji genetycznej. W: Rozprawy i szkice z filozofii i metodologii nauk. Pr. zbior. pod red. J. Sucha i wsp., WNPWN Warszawa, p. 307-319. [PDF]
 • (1992) Piotr LENARTOWICZ SJ Ewolucja dylematu. (rec. książki M. Heller i J. Życiński, Dylematy ewolucji, Pol. Tow. Teolog., Kraków, 1990), Logos i Ethos, nr 1, s. 118-121. [PDF]
 • Piotr Lenartowicz SJ On alcoholism. [PDF]
 • (1992) Piotr Lenartowicz SJ Totipotencjalność – kluczowe pojęcie biologii rozwoju. W: materiały VI Seminarium Interdyscyplinarnego „Nauka-Religia-Dzieje”, Castelgandolfo, 6-9 sierpnia 1990, pod red, J. A, Janika, Uniw. Jagiellonski, Kraków, 1992, p. 87-118. [PDF]
 • (1993) Piotr Lenartowicz SJ Fundamental patterns of biochemical integration. Part I.  Ann. Fac. Philosophicae S. J. Cracoviae, 203-217. [PDF]
 • (1993) Piotr Lenartowicz SJ Molecular codes and signals Opublikowano w: Rocznik Wydziału Filozoficznego Towarzystwa Jezusowego 1991-1992, Kraków 1993, pp. 219-227. [PDF]
 • (1993) Piotr LENARTOWICZ SJ „Stawanie się człowiekiem” – Polemika z artykułem Jerzego Strojnowskiego. Znak, r. 45, nr 452, z. 1, p. 55-64. [PDF]
 • (1993) Piotr Lenartowicz SJ Rozwój i postęp w świetle empirii biologicznej. Opublikowano w: Humanizm Ekologiczny T.2. Kryzys idei postępu – wymiar ekologiczny, pod redakcją Stanisława Kycia, Politechnika Lubelska, Lublin 1993, pp. 173-187. [PDF]
 • (1993) Piotr Lenartowicz SJ Przyroda poznawana osobiście [Odpowiedź na ankietę] CZAS KULTURY, nr 1 (43), rok IX, styczeń-luty 1993, p.78-80. [PDF]
 • (1994) Piotr Lenartowicz SJ O „cudach” probabilistycznych, czyli fakt selekcji i odmowa poznania tego faktu. Rocznik Wydziału Filozoficznego Towarzystwa Jezusowego w Krakowie, Kraków, p. 99-147. [PDF]
 • (1995) Piotr Lenartowicz SJ Mitologia programu genetycznego DNA Opublikowano w: ZNAK, r. 35, nr 34, 1995, pp. 881-898. [PDF]
 • (1995) Piotr Lenartowicz SJ On feminism. [PDF]
 • (1995) Piotr Lenartowicz SJ Racjonalność ducha czy życia? Kwartalnik Filozoficzny T. XXIII, z. 2, p. 87-98. [PDF]
 • (1995) Piotr Lenartowicz SJ O zgubnym wpływie filozofii na nauki biologiczne. Znak, r. 47, n.6, p. 44-56. [PDF]
 • (1996) Piotr Lenartowicz SJ The body-mind dichotomy: a problem or artifact? Forum Philosophicum Fac. Philos. SJ, Cracovia – Kraków, t. 1, p. 9-42. [PDF]
 • (1996) Piotr Lenartowicz SJ Zjawisko biologiczne a pojęcie racjonalności Opublikowano w: Ruch Filozoficzny T. LIII, Nr 2-3, Sekcja Filozofii Życia, 1996, pp. 197-207. [PDF]
 • (1997) Jolanta Koszteyn i Piotr Lenartowicz SJ Biological adaptation: dependence or independence from environment? Forum Philosophicum Fac. Philos. SJ, Cracovia – Kraków, t. 2, p. 71-102. [PDF]
 • (1997) Piotr Lenartowicz SJ Are we fully shaped and determined by our genes? (PDF) W: Genethik, Internationale Mediziner Arbeitsgemeinschaft, 41 Internationales Karwochenseminar, 9-14 April 1997, St. Virgil, Salzburg, p. 67-80. [PDF]
 • (1997) Jolanta Koszteyn, Piotr Lenartowicz SJ i Zdzisław Kijas OFMConv Czy nauka mówi o Bogu? (W: „Mówić o Bogu”, T. I, Wyd. „Bratni Zew”, Kraków, str. 89-114). [PDF]
 • (1998) Piotr Lenartowicz SJ i Jolanta Koszteyn. Substancja i poznawanie a filozofia nauki. Edukacja Filozoficzna (UW), 24, str. 83-87. [PDF]
 • (1999) Piotr Lenartowicz SJ. Substance and cognition of biological phenomena [Streszczenie po polsku]. Forum Philosophicum. Fac. Philos. SJ, Cracovia, T.4: 55-71. [PDF]
 • (1999) Jolanta Koszteyn i Piotr Lenartowicz SJ. On the descriptive terminology of the information transfer between organisms. [Streszczenie po polsku]. Forum Philosophicum. Fac. Philos. SJ, Cracovia, T.4: 165-205. [PDF]
 • (1999) Jolanta KOSZTEYN i Piotr LENARTOWICZ SJ O terminach opisujących przekaz informacji pomiędzy organizmami. Studia Philosophiae Christianae, ATK, 35(1), s. 20-41. [PDF]
 • (1999) Piotr Lenartowicz SJ, Jolanta Koszteyn i Piotr Janik SJ. Rola zjawisk zintegrowanych w argumentacji za istnieniem Stwórcy. (Integrated phenomena and the argumentation for the existence of God) W: Między filozofią przyrody a ekofilozofią. Praca zbiorowa pod redakcją Anny Latawiec, Wyd. Uniw. Kard. Wyszyńskiego, Warszawa 1999, ss. 120-144. [PDF]
 • (2000) Piotr Lenartowicz SJ i Jolanta Koszteyn. Fossil hominids – an empirical premise of the descriptive definition of Homo sapiens Forum Philosophicum. Fac. Philos. SJ, Cracovia, T.5, pp. 141-176. [PDF]
 • (2000) Piotr Lenartowicz SJ i Jolanta Koszteyn. Krótki słownik terminologii filozoficznej arystotelizmu-tomizmu Excerptum z Wprowadzenia do zagadnień filozoficznych. Wyd. III, WAM, Kraków [PDF]
 • (2000) Piotr Lenartowicz SJ and Jolanta Koszteyn. On some problems concerning observation of biological systems. Analecta Husserliana LXVI, 107-119. [PDF]
 • (2000) Jolanta Koszteyn i Piotr Lenartowicz SJ. Scjentyzm – pozytywy i negatywy. Zagadnienia naukoznawstwa 2-3 (144-145), 275-283. [z J. Koszteyn] [PDF]
 • (2001) Jolanta Koszteyn i Piotr Lenartowicz SJ. Integracja dynamiki biologicznej a drzewa rodowe istot żywych. Filozofia Nauki r. IX, 2001, Nr 2(34). [PDF]
 • (2001) Piotr LENARTOWICZ S.J. and Jolanta KOSZTEYN. Descriptive Foundations of The Metaphysics of Life. In: Proceedings of the Metaphysics for the Third Millennium Conference held on September 5-8, 2000, at the Conference Center, Assumption Institute, Rome. Editorial de la Universidad Téchnica Particular de Loja (Ecuador). Vol. I, pp. 513-518. [PDF]
 • (2002) Piotr LENARTOWICZ SJ i Jolanta KOSZTEYN. On Paley, epagogé, technical mind and a fortiori argumentation. Forum Philosophicum. Fac. Philos. SJ, Cracovia, T.7, pp. 49-83. [PDF]
 • (2003) Jolanta KOSZTEYN. Actio immanens – a fundamental concept of biological investigation. Forum Philosophicum. Fac. Philos. SJ, Cracovia, T 8, pp. 81-120. [PDF]
 • (2004) Jolanta KOSZTEYN. Plio-pleistocene hominids: epistemological and taxonomic problems Forum Philosophicum. Facultas Philosophica Ignatianum. Cracovia – Kraków, 9: 2004, 169-202 [PDF]
 • (2004) Jolanta KOSZEYN. Problem pochodzenia dusz ludzkich. Refleksje na temat artykułu Stanislawa Ziemianskiego SJ pt. Jedna czy wiele dusz? Forum Philosophicum. Facultas Philosophica Ignatianum. Cracovia – Kraków, 9: 2004, 93-106. [PDF]
 • (2005) Jolanta KOSZTEYN. Biomolecular perfection and the „common descent”. Forum Philosophicum. Facultas Philosophica Ignatianum. Cracovia – Kraków, 10: 2005, 80-112 [PDF]
 • (2005) Piotr LENARTOWICZ SJ. O starożytności „człowieczeństwa”. Kwartalnik Filozoficzny. 33:2005, 35-59. [PDF]
 • (2005) Jolanta KOSZTEYN. Epistemologiczna analiza odkrycia biologiczno-ekologicznego: casus Sprengla i Daumanna. W: Philosophia rationis magistra vitae. Pr. zbior. pod red. Józefa Bremera SJ i Roberta Janusza SJ, Vol. II, p. 205-233.[PDF]
 • (2005) Jolanta KOSZTEYN. Zjawisko mimikry a problem orientacji i decepcji. W: Philosophia vitam alere. Pr. zbior. dedykowana Prof. R. Darowskiemu SJ, pod. red. St. Ziemiańskiego SJ, Kraków, 2005, Ignatianum – WAM, 277-303.[PDF]
 • (2005) Jolanta Koszteyn i Piotr Lenartowicz SJ. Wyjściowe przesłanki teorii życia biologicznego W POSZUKIWANIU ISTOTY ŻYCIA. PAMIĘCI KS. PROF. SZCZEPANA OELAGI, pod redakcją Grzegorza Bugajaka i Anny Latawiec, Wyd. Uniw. Kard. Wyszyńskiego, Warszawa 2005, pp. 25-40. [PDF]
 • (2005) Piotr LENARTOWICZ. Trzy koncepcje dynamiki biologicznej: Arystotelesowska, neo-darwinowska, inteligentnego projektu. W: Philosophia vitam alere, Pr. zbior. dedykowana Prof. R. Darowskiemu SJ, pod. red. St. Ziemiańskiego SJ, Kraków, 2005, Ignatianum – WAM, 267-288. [PDF]
 • (2006) Piotr LENARTOWICZ. O empirycznych przesłankach pluralizmu bytowego. Forum Philosophicum. Facultas Philosophica Ignatianum. Cracovia – Kraków, 10: 2006, 37-53. [PDF]
 • (2006) Piotr LENARTOWICZ SJ. Wiedza przyrodnicza – nauka – religia a spór pomiędzy monizmem i pluralizmem bytowym. Filozofia Nauki. 14:2006, 69-84. [PDF]
 • (2006) Piotr LENARTOWICZ SJ. Czy istnieją „dusze” roślin i zwierząt, a jeśli tak, to skąd się one biorą? W: Philosophiae & Musicae. Pr. zbior. dedykowana Prof. St. Ziemiańskiemu SJ, pod red. R. Darowskiego SJ. Kraków, 2006, Ignatianum – WAM 467-488. [PDF]
 • (2008) Piotr LENARTOWICZ SJ. Pokusa „Inteligentnego Projektu”. W: Prace Komisji Filozofii Nauk Przyrodniczych PAU, Tom II, pod red. J. A. Janika, PAU, Kraków 2008, str. 15-22. [PDF]
 •  (2009) Rozmowa Dr ZBIGNIEWA WRÓBLEWSKIGO z PIOTREM LENARTOWICZEM SJ. W: Koszteyn J. (red.) Vivere & Intelligere. Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna Ignatianum, Wyd. WAM, Kraków, s. 26-58. [PDF]
 • (2008) Jolanta KOSZTEYN Życie a orientacja w rzeczywistości przyrodniczej. W: Towarzystwo Naukowe Księży Jezuitów. Prace 1950-2008. Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna Ignatianum, Wyd. WAM, Kraków, s. 237-252. [PDF]
 • (2008) Jolanta KOSZTEYN i Piotr LENARTOWICZ SJ Struktura ontyczna bytu żywego w arystotelizmie. W: Jaroszyński P., Tarasiewicz P., Chłodna I., Smoleń-Wawrzusiszyn M. (red.) Ewolucjonizm czy kreacjonizm. Fundacja „Lubelska Szkoła Filozofii Chrześcijańskiej”, Lublin, s. 303-358. [PDF]
 • (2008) Piotr LENARTOWICZ SJ Allometria – zasada i narzędzie rekonstrukcji paleontologicznych. W: Bugajak G., Tomczyk J. (red.) W poszukiwaniu swoistości człowieka. Wyd. UKSW, Warszawa, s. 25-40. [PDF]
 • (2008) Piotr LENARTOWICZ SJ Celowość dynamiki biologicznej a bezkierunkowość w ewolucjonizmie darwinowskim. W: Maryniarczyk A., Stępień K., Gondek P. (red.) Spór o cel. Problematyka celu i celowościowego wyjaśniania. Zadania Współczesnej Metafizyki, T. 10, Lublin, s. 317-344. [PDF]
 • (2010) Piotr LENARTOWICZ SJ Czy empiria biologiczna ma jakieś znaczenie dla filozofii człowieka? W: Janeczek St. (red.) Antropologia. Dydaktyka Filozofii. T. I., Wyd. KUL, Lublin, s. 237-272. [PDF]
 • (2010) Piotr LENARTOWICZ SJ [People or Manapes. Problem of human genealogy.] Ludy czy małpoludy. Problem genealogii człowieka. Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna Ignatianum, Kraków. Summary [PDF]