Philosophy

 • (1980) Piotr Lenartowicz SJ Pojęcie całości i przyczyny w dziejach embriologii. Opublikowane w pracy zbiorowej pt. Studia z historii filozofii. Księga pamiątkowa z okazji 50-lecia pracy naukowej ks. Pawła Siwka SJ. Pod red. Romana Darowskiego SJ. Wydz. Filozof. Tow. Jezusowego, Kraków 1980, str. 207-244. [PDF]
 • (1984) Piotr Lenartowicz SJ Wiarygodność twierdzeń przyrodniczych (Arystoteles contra Feyerabend) W: materiały III Seminarium Interdyscyplinarnego „Nauka-Religia-Dzieje”, Castelgandolfo, 6-9 sierpnia 1984, pod red. Jerzego A. Janika i Piotra Lenartowicza SJ. Wydział Filozoficzny Tow. Jezusowego, Kraków 1986, str. 73-100] [PDF]
 • (1993) Piotr Lenartowicz SJ Przyroda poznawana osobiście [Odpowiedź na ankietę] CZAS KULTURY, nr 1 (43), rok IX, styczeń-luty 1993, p.78-80. [PDF]
 • (1994) Piotr Lenartowicz SJ O „cudach” probabilistycznych, czyli fakt selekcji i odmowa poznania tego faktu. Rocznik Wydziału Filozoficznego Towarzystwa Jezusowego w Krakowie, Kraków, p. 99-147. [PDF]
 • (1995) Piotr Lenartowicz SJ Racjonalność ducha czy życia? Kwartalnik Filozoficzny T. XXIII, z. 2, p. 87-98. [PDF]
 • (1995) Piotr Lenartowicz SJ O zgubnym wpływie filozofii na nauki biologiczne. Znak, r. 47, n.6, p. 44-56. [PDF]
 • (1996) Piotr Lenartowicz SJ The body-mind dichotomy: a problem or artifact? Forum Philosophicum Fac. Philos. SJ, Cracovia – Kraków, t. 1, p. 9-42. [PDF]
 • (1997) Jolanta Koszteyn, Piotr Lenartowicz SJ i Zdzisław Kijas OFMConv.. Czy nauka mówi o Bogu? (W: „Mówić o Bogu”, T. I, Wyd. „Bratni Zew”, Kraków, str. 89-114). [PDF]
 • (1997) Piotr Lenartowicz SJ i Jolanta Koszteyn. Substancja i poznawanie a filozofia nauki. Edukacja Filozoficzna (UW), 24, str. 83-87. [PDF]
 • (1999) Piotr Lenartowicz SJ. Substance and cognition of biological phenomena. [Streszczenie po polsku] Forum Philosophicum. Fac. Philos. SJ, Cracovia, T.4: 55-71. [PDF]
 • (1999) Piotr Lenartowicz SJ, Jolanta Koszteyn i Piotr Janik SJ. Rola zjawisk zintegrowanych w argumentacji za istnieniem Stwórcy. (Integrated phenomena and the argumentation for the existence of God) W: Między filozofią przyrody a ekofilozofią. Praca zbiorowa pod redakcją Anny Latawiec, Wyd. Uniw. Kard. Wyszyńskiego, Warszawa 1999, ss. 120-144. [PDF]
 • (2000) Piotr Lenartowicz SJ i Jolanta Koszteyn. Krótki słownik terminologii filozoficznej arystotelizmu-tomizmu Excerptum z Wprowadzenia do zagadnień filozoficznych. Wyd. III, WAM, Kraków [PDF]
 • (2000) Jolanta Koszteyn i Piotr Lenartowicz SJ. Scjentyzm – pozytywy i negatywy. Zagadnienia naukoznawstwa 2-3 (144-145), 275-283. [z J. Koszteyn] [PDF]
 • (2000) Piotr Lenartowicz SJ i Jolanta Koszteyn. On some problems concerning observation of biological systems (W: Analecta Husserliana, LXVI, pod redakcją A.-T. Tymienieckiej, Kluwer Academic Publishers, Netherlands 2000, pp. 107-119. [PDF]
 • (2002) Piotr LENARTOWICZ SJ i Jolanta KOSZTEYN. On Paley, epagogé, technical mind and a fortiori argumentation. Forum Philosophicum. Fac. Philos. SJ, Cracovia, T.7, pp. 49-83. [PDF]
 • (2005) Jolanta KOSZTEYN. Epistemologiczna analiza odkrycia biologiczno-ekologicznego: casus Sprengla i Daumanna. W: Philosophia rationis magistra vitae. Pr. zbior. pod red. Józefa Bremera SJ i Roberta Janusza SJ, Vol. II, p. 205-233.[PDF]
 • (2005) Jolanta KOSZTEYN. Zjawisko mimikry a problem orientacji i decepcji. W: Philosophia vitam alere. Pr. zbior. dedykowana Prof. R. Darowskiemu SJ, pod. red. St. Ziemiańskiego SJ, Kraków, 2005, Ignatianum – WAM, 277-303.[PDF]
 • (2005) Piotr LENARTOWICZ. Trzy koncepcje dynamiki biologicznej: Arystotelesowska, neo-darwinowska, inteligentnego projektu. W: Philosophia vitam alere, Pr. zbior. dedykowana Prof. R. Darowskiemu SJ, pod. red. St. Ziemiańskiego SJ, Kraków, 2005, Ignatianum – WAM, 267-288. [PDF]
 • (2006) Piotr LENARTOWICZ. O empirycznych przesłankach pluralizmu bytowego. Forum Philosophicum. Facultas Philosophica Ignatianum. Cracovia – Kraków, 10: 2006, 37-53. [PDF]
 • (2006) Piotr LENARTOWICZ SJ. Wiedza przyrodnicza – nauka – religia a spór pomiędzy monizmem i pluralizmem bytowym. Filozofia Nauki. 14:2006, 69-84. [PDF]
 • (2006) Piotr LENARTOWICZ SJ. Czy istnieją „dusze” roślin i zwierząt, a jeśli tak, to skąd się one biorą? W: Philosophiae & Musicae. Pr. zbior. dedykowana Prof. St. Ziemiańskiemu SJ, pod red. R. Darowskiego SJ. Kraków, 2006, Ignatianum – WAM 467-488. [PDF]